W Archidiecezji Przemyskiej obowiązują przepisy liturgiczne dotyczące dekoracji, muzyki, śpiewu oraz fotografowania w obiektach sakralnych. Diecezjalny Ceremoniarz Liturgiczny ks. Łukasz Jastrzębski przypomina, że, „Liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie ustalonych przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji, w związku z czym zachodzi konieczność ujednolicenia wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi”. Głównym celem przypomnienia poniższych norm i wskazań jest zagwarantowanie sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii.
Zajrzyj tu i czytaj!