Stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. Kadencja Rady trwa 5 lat. Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich szczególnie w odniesieniu do spraw materialnych parafii.  Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.
W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków:
1/ z urzędu proboszcz, wikariusz, katecheci, pracownicy kościelni;
2/ wybrani przez ogół parafian
3/ mianowani przez Księdza Proboszcza.

W naszej parafii po wyborach w dniu 29.VI 2014 r. po złożeniu przysięgi zostali powołani następujący parafianie:

        
1.    Chlebuś Jan
2.    Całka Stanisław
3.    Dec Jan
4.    Maciołek Wacław
5.    Kisiel Kazimierz
6.    Mazur Zbigniew
7.   Panek Zbigniew
8.   Siuśta Kazimierz
9.   Śiuśta Krystyna
10.   Stecko Krystyna
11.    Szczęch Maciej
12.   Śliwa Roman
13.   Pędziński Janusz
14.   Mroczka Zdzisław
15.   Świętoniowski Andrzej
16.   Mucha Jerzy
17.   Chudzik Barbara
18.   Basista Robert
19.   Superson Tadeusz
20.   Wilk Andrzej