Ruch Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach, W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek i pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjął za swą podstawę naukę Soboru Watykańskiego II o Kościele jako Ludzie Bożym. W świetle tej nauki wszyscy członkowie Kościoła powołani są do świętości i do uświęcenia świata, a Bóg, który używa Kościoła jako narzędzia zbawienia i posyła go do świata, by słowem i czynem ukazywał orędzie ewangeliczne i przepajał doczesność duchem nadprzyrodzonym,  powołuje do udziału w jego misji każdego ochrzczonego i bierzmowanego

Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:
a) doprowadzenia młodzieży do takiej dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, który uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistej współczesnej Polsce.
b) Przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, by przepajać je duchem Ewangelii.

Zasadniczym celem procesu formacji w Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodych do udziału w trzech funkcjach Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej zarówno w życiu rodzinnym, jak i sąsiedzkim, zawodowym, politycznym, itp. Dokonuje się to poprzez:
a) pogłębienie osobistego życia wewnętrznego i osobistej więzi z Bogiem,
b) poszerzenie wiedzy religijnej,
c) pobudzenie świadomości odpowiedzialności apostolskiej i nauczenie się metod apostołowania,
d) wdrożenie w umiejętność pełnienia uczynków miłości bliźniego.
W Stowarzyszeniu prowadzi się:
a) formację podstawową , którą objęta jest młodzież formująca się w parafiach szczególnie w grupach RAM,
b) formację intensywną – podczas Studium Animatora RAM,
c) formację permanentną , w której biorą udział wszyscy animatorzy RAM, zaangażowani w pracę formacyjną z młodzieżą i pełniący samodzielne zadania apostolskie w różnych strukturach życia kościelnego, społecznego i politycznego. W procesie formacji kładzie się nacisk na kultywowanie tradycyjnych form polskiej religijności, takich jak modlitwa w rodzinie, pielgrzymki, nabożeństwa…
Każdy uczestnik Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,
b) wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,
c) aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,
d) apostołowania w swoich środowiskach przebywania,
e) należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne społeczne struktury organizacyjne.

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjmuje za swoją duchowość wszystkie zdrowe przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce, nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego, otrzymanego przy chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków (pełny udział w życiu Kościoła lokalnego – liturgia, apostolstwo, włączenie się w jego struktury).
Przygotowaniem do wstąpienia do Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest formacja chłopców (Grupy Ministranckie) oraz dziewcząt (Dziewczęca Służba Maryjna), natomiast kontynuacją włączenie w Stowarzyszenia Katolickie, Akcję Katolicką lub Apostolskie Kręgi Rodzin.

Patronami Ruchu Apostolstwa Młodzieży są: Bł. Piotr Jerzy Frassati i Sł. Boża Anna Jenke. Święto patronalne Stowarzyszenia obchodzone jest i doroczny Dzień Wspólnoty RAM-u z udziałem Księdza Arcybiskupa połączony z uroczystością błogosławieństwa nowych animatorów obchodzony jest w pierwszą sobotę września.  Hymnem Stowarzyszenia jest pieśń – „My przez Pana powołani”
Młodzież z RAM-u posiada swój emblemat: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa; animatorzy noszą krzyż z napisem „apostolos”.